Naše ciele

Ako každá iná, aj naša Materská škola si kladie isté ciele . Prezrite si krátky zoznam, v ktorom sa dozviete na čo sme zameraní a aký je harmonogram našich denných aktivít.


Zameranie materskej školy

 

Škola je zapojená a plní úlohy národného projektu Digi škola

Zameranie:  Upevňovanie zdravia a zdravého životného štýlu

             Enviromentálnu výchovu

                  Aktivity s kultúrnym zameraním

 

 

 

 

 

Odporúčaný harmonogram denných aktivít

 

Hry a činnosti podľa výberu detí:

spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity

Zdravotné cvičenia

 

Vzdelávacie aktivity:

zamerané na rozvoj senzomotorickej, kognitívnej a sociálno - citovej úrovne

 

Pobyt vonku:

pohybové aktivity detí, vychádzky, vzdelávacie aktivity

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu(osobná hygiena, stravovanie, stolovanie):

os. hygiena - desiata 9.00 - 9.30

os. hygiena - obed 12.00 - 12.30

os. hygiena - príprava na odpočinok

os. hygiena - olovrant 14.45 - 15.00

 

Odpočinok:

realizuje sa v závislosti od potrieb detí

 

Krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí:

V Materskej škole ponúkame aj krúžkové aktivity - výuka AJ, tanečný krúžok.