O nás

Charakteristika školy

Areál materskej školy je osadený v pokojnej časti obce smerom na okresné mesto Košice. Trávnaté plochy, ihriská a budovy slúžia deťom materskej školy od roku 1981. Postupne sa areál menil a dotváral do dnešnej podoby. Budovy tvoria pavilóny, v ktorých sa nachádza šesť tried. Priestory budov zodpovedajú nárokom na modernú školu. Okrem krásnych priestranných tried s príslušenstvom môžu deti využívať telocvičňu, ktorej výstavba  bola realizovaná z prostriedkov EÚ.  V materskej škole máme odbornú učebňu – počítačovú triedu. V triedach sú umiestnene interaktívne tabule.  Na užívanie je pripravená sauna.  MŠ má aj vlastnú školskú jedáleň.  Vonkajší areál tvorí niekoľko detských ihrísk.   

Vo výchove a vzdelávaní využívame školský vzdelávací program (ŠKVP).  Zameriavame sa na hodnoty morálne, kultúrne a spoločenské. Aktívne spolupracujeme s inštitúciami.  Dôraz sa kladie na empirické skúsenosti dieťaťa, zážitky. Svoje miesto vo výchove a vzdelávaní má regionálna kultúra a tradície. Sme školou, ktorá výrazne podporuje zdravie a zdravý životný štýl. Realizujeme aktivity, ktoré sú orientované na  zdravie, šport, zdravú výživu, životné prostredie. 

Materská škola umožňuje výuku anglického jazyka, mentálnej aritmetiky a tanca prostredníctvom krúžkovej činností.  Krúžkovú činnosť zabezpečujú externí lektori.

 

 

Lienky
Trieda Ferda mravca
Sloníčatá
Včielky
Žabky

.

Sovičky

.

Ježkovia

VII. trieda Ježkovia

učiteľka:Mgr. Dominika Zádora

Čítajte ďalej...