Hovoríme si Čančatá

Sme Materská škola nachádzajúca sa v obci Čaňa blízko Košíc. Hovoríme si Čančatá.

 

 

 

 

 

Prečo my?

Prečo by ste si mali vybrať práve našu Materskú školu? Na túto otázku Vám možno odpovie bohatý zoznam našich aktivít, ktoré sa uskutočňujú počas celého roka a korešpondujú s aktuálnymi témami.

Naše ciele

Ako každá iná, aj naša Materská škola si kladie isté ciele . Prezrite si krátky zoznam, v ktorom sa dozviete na čo sme zameraní a aký je harmonogram našich denných aktivít.

Hodnotenie realizácie aktualizačného vzdelávania

Inklúzia prostredníctvom zvládania

stresu a záťažových situácii.

Hodnotenie nájdete ak kliknete 

na čítaj viac.

Zápis na šk. r. 2023/2024

Materská škola, Školská 12, 044 14  Čaňa

                                      

Riaditeľstvo MŠ Školská 12, Čaňa oznamuje, že podávanie žiadostí na prijatie detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne:

                                  od 3. 5. 2023 do 11. 5. 2023.

Miesto konania zápisu: 

Materská škola Školská 12, Čaňa – riaditeľňa školy (vstup od školskej záhrady)

             3. 5. 2023 streda     v čase  od    9.00 hod. -  do 14.00 hod.  (prestávka od 12.00-13.00 hod.)

           4. 5. 2023 štvrtok    v čase od   12.00 hod. - do 16.00 hod.

 

         Materská škola  – zariadenie Komunitné centrum Jesenná 37, Čaňa

                    10. 5. 2023 streda   v čase od  8.00  do  11.30 hod.            

                    11. 5. 2023 štvrtok  v čase  od 8.00  do  11.30 hod.

Možnosti podania žiadosti:

1. osobne

2. poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy 

3.e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (ziadosti@mscana.sk)

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Bez lekárskeho potvrdenia nebude žiadosť akceptovaná. (Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si zákonný zástupca dieťaťa môže stiahnuť z webového sídla materskej školy, prípadne si môže formulár vyzdvihnúť osobne v materskej škole).

Žiadosť podpisujú obidvaja rodičia.

Pri zápise zákonný zástupca predloží:

 • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
 • rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)
 • občiansky preukaz

                

Podmienky prijatia:

 • Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.8.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré do 31.8.2023 dovŕšili 5 rokov)
 • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
 • deti, ktoré nedovŕšili 5 rokov do 31. 8. 2023, ale v školskom roku 2023/2024 budú výnimočne plniť povinné predprimárne vzdelávanie,
 • súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
 • deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku

 

   

 

 

Výberové konanie

Obec Ždaňa

Obecný úrad Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa , okres Košice - okolie

 

         Obec Ždaňa, zastúpená starostom obce Ing. Jánom Kokardom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje dňom 25.5.2023

 

výberové konanie

 

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa

s predpokladaným nástupom  01. 08. 2023

 

Predpoklady a požiadavky na výkon pracovnej činnosti riaditeľa materskej školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len vyhláška č. 1/2020 Z. z. ) a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.):

 •   kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ materskej školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.,
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (samostatný učiteľ materskej školy),
 • zdravotná (telesná a duševná) spôsobilosť na vykonávanie pracovnej činnosti riaditeľa MŠ podľa § 16 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť v zmysle § 15, § 15a a § 15b zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Prihláška do výberového konania.
 2. Doklad o najvyššom vzdelaní na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ materskej školy (overená kópia).
 3. Štruktúrovaný profesijný životopis.
 4. Písomný návrh koncepcie rozvoja školy.
 5. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa MŠ.
 6. Potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti).
 7. Čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7  písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z..
 8. Čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti, o skutočnosti, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba podľa § 15a zákona č. 138/2019 Z. z..
 9. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.
 10. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prihláške a v prílohách.
 11. Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie požiadavky:

 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce na PC.

 

Ďalšie informácie:

Osobné údaje uchádzačov budú  spracované za účelom vykonania výberového konania  na funkciu riaditeľa školy. Rozsah spracovania je na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR v časti „Ochrana osobných údajov“.  

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť 22.6.2023 (vrátane)  do 10:00 hod. na adresu:

 

Obec Ždaňa

Obecný úrad Ždaňa

Jarmočná 118/4

044 11 Ždaňa

 

Uzavretú obálku označte: „Výberové konanie - riaditeľ MŠ“  „Neotvárať!“

Predpokladaný nástup do funkcie: 01. 08. 2023

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

 

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Ždaňa, dňa 24.05.2023                                                                       ..........................................

                                                                                                               Ing. Ján Kokarda

                                                                                                                   starosta obce

 

 

 

Kalendár podujatí
24. 8. 2022 Rodičovské združenie - oznam Viac informácií
05.10.2022 Čančata v pohybe Viac informácií
25.10.2022 Jesenná dienička Viac informácií
5.12.2022 Mikuláš.. Viac informácií
14.03.2023 Tri prasiatká Viac informácií
4. 4. 2023 Veľkonočná dielnička Viac informácií
13.4.2023 Sférické kino Viac informácií
24.4.2023 Policajti v MŠ Viac informácií
25.04.2023 Hasiči v našej MŠ Viac informácií
27.04.2023 Červený kríž v MŠ Viac informácií
1.6.2023 Deň detí 2023 Viac informácií