Hovoríme si Čančatá

Sme Materská škola nachádzajúca sa v obci Čaňa blízko Košíc. Hovoríme si Čančatá.

 

 

 

 

 

Prečo my?

Prečo by ste si mali vybrať práve našu Materskú školu? Na túto otázku Vám možno odpovie bohatý zoznam našich aktivít, ktoré sa uskutočňujú počas celého roka a korešpondujú s aktuálnymi témami.

Naše ciele

Ako každá iná, aj naša Materská škola si kladie isté ciele . Prezrite si krátky zoznam, v ktorom sa dozviete na čo sme zameraní a aký je harmonogram našich denných aktivít.

Hodnotenie realizácie aktualizačného vzdelávania

Inklúzia prostredníctvom zvládania

stresu a záťažových situácii.

Hodnotenie nájdete ak kliknete 

na čítaj viac.

OZNAM

ŽIADOSTI O PRIJATIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Žiadame rodičov, zákonných zástupcov detí, aby

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

na nasledujúci školský rok 2024/2025 podávali až v mesiaci máj, skôr žiadosť nebude prijatá.

Zápis na šk. r. 2024/2025

Materská škola, Školská 12, 044 14  Čaňa

                                      

Riaditeľstvo MŠ Školská 12, Čaňa oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024/2025:

                                 

Termín a miesto konania zápisu: 

Materská škola Školská 12, Čaňa – riaditeľňa školy (vstup od školskej záhrady)

    7. 5. 2024 utorok  v čase  od    9.00 hod. -  do 14.00 hod.  (prestávka od 12.00-13.00 hod.)

    9. 5. 2024 štvrtok  v čase od   12.00 hod. - do 16.00 hod.

 

         Materská škola  – zariadenie Komunitné centrum Jesenná 37, Čaňa

     10. 5. 2024 piatok  v čase od  8.00  do  11.30 hod.            

                   

Možnosti podania žiadosti:

1. osobne v čase konania zápisu,

2. poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy 

3.odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (ziadosti@mscana.sk)

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Bez lekárskeho potvrdenia nebude žiadosť akceptovaná. (Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si zákonný zástupca dieťaťa môže stiahnuť z webového sídla materskej školy, prípadne si môže formulár vyzdvihnúť osobne v materskej škole).

Žiadosť podpisujú obidvaja rodičia.

Pri zápise zákonný zástupca predloží:

  • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
  • rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)
  • občiansky preukaz (k nahliadnutiu)

                

Podmienky prijatia:

  • Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.8.2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.
  • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej škole podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
  • Dieťa, ktoré dovŕši 4 roky veku do 31.8.2024 má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole, ak sa rodič nerozhodne inak.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré do 31.8.2024 dovŕšili 5 rokov) a materská škola je pre nich spádovou,
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
  • deti, ktoré majú právo na prijatie,
  • deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku do 31.8.2024.
Žiadosť o prijatie dieťaťa a dokument č. 2 k zápisu na stiahnutie. Ostatné dokumenty nájdete na spodnej lište.
Kalendár podujatí
22.08.2023 Oznam rodičovské združenie 2023 Viac informácií
26.09.2023 Európsky týždeň športu - Čančatá v pohybe Viac informácií
13.10.2023 Divadielko Auróra - " Ako si myška Eliška hľadala kamaráta" Viac informácií
13.02.2024 Fašiangový sprievod v MŠ Viac informácií
8.3,2024 Divadielko- Malý princ Viac informácií
22.04.2024 Bezpečne na cestách - policajti Viac informácií
24.04.2024 Hasiči v našej MŠ Viac informácií
26.04.2024 Slovenský červený kríž Viac informácií