Žiadosť o prijatie dieťaťa a dokument č. 2 k zápisu na skopírovanie a stiahnutie. Ostatné dokumenty nájdete na spodnej lište.ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA  DO MATERSKEJ  ŠKOLY

Školská 12, Čaňa

 

Meno a priezvisko dieťaťa:                                                                                                                               

Dátum narodenia:                                           Miesto narodenia:                                                                      

Národnosť:                                  Štátne občianstvo:                                    Rodné číslo:                                 

Adresa trvalého pobytu dieťaťa:

Materinský jazyk:

OTEC 

MATKA

Titul, meno a priezvisko:

 

Titul, meno a priezvisko:

 

                                                                           

Rodné priezvisko:

                                                                              

Rodné priezvisko:

Adresa trvalého pobytu: (ulica, číslo, smerovacie číslo, mesto)

Adresa trvalého pobytu: (ulica, číslo, smerovacie číslo, mesto)

                                                                                

 

                                                                               

telefónny kontakt:

 

telefónny kontakt:

 

                                                                             

 

                                                                               

 

emailový kontakt:

 

emailový kontakt:

 

                                                                             

 

                                                                             

Adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu

(vyplňte v prípade ak máte prechodný  pobyt a dieťa tam býva s Vami):

                                                                                                                                                                     

 

 

Dieťa  máme v čase podávania žiadosti umiestnené kde (podčiarknuť) :  doma,  MŠ,  DJ    

 

Ak navštevuje Materskú školu(MŠ)/Detské jasle (DJ),  uveďte kde:

 

 

             

 

Uviesť záväzný dátum nástupu do materskej školy: ................................................

Dieťa žiadame prijať na (podčiarknuť): celodennú alebo poldennú formu výchovy a vzdelávania

 

Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, určený na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.. a poplatok za stravu.

 

 

 

.............................................                                                       .............................................................

  Dátum podania žiadosti                                                               Podpis oboch zákonných zástupcov

 


 

 

(Zákonný zástupca 1 (meno a priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo domu), PSČ, obec)

 

 


(Zákonný zástupca 2 (meno a priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo domu), PSČ, obec)

 

 

 

 

Písomné vyhlásenie

k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní

 

 

Ako zákonní zástupcovia nášho dieťaťa* .............................................................................. v súlade s § 144a ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujeme, že podpisovať všetky podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania nášho dieťaťa, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní bude jeden zo zákonných zástupcov**.................................................................... Len tomuto zákonnému zástupcovi budú zároveň doručované aj rozhodnutia.

 

 

 

V ............................................. dňa ......................

 

 

 

 

podpis zákonného zástupcu 1

 

 

podpis zákonného zástupcu 2

 

 

 

 

*)uvedie sa meno a priezvisko dieťaťa

**) uvedie sa meno a priezvisko zákonného zástupcu