Zápis na šk. r. 2023/2024

Materská škola, Školská 12, 044 14  Čaňa

                                      

Riaditeľstvo MŠ Školská 12, Čaňa oznamuje, že podávanie žiadostí na prijatie detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne:

                                  od 3. 5. 2023 do 11. 5. 2023.

Miesto konania zápisu: 

Materská škola Školská 12, Čaňa – riaditeľňa školy (vstup od školskej záhrady)

             3. 5. 2023 streda     v čase  od    9.00 hod. -  do 14.00 hod.  (prestávka od 12.00-13.00 hod.)

           4. 5. 2023 štvrtok    v čase od   12.00 hod. - do 16.00 hod.

 

         Materská škola  – zariadenie Komunitné centrum Jesenná 37, Čaňa

                    10. 5. 2023 streda   v čase od  8.00  do  11.30 hod.            

                    11. 5. 2023 štvrtok  v čase  od 8.00  do  11.30 hod.

Možnosti podania žiadosti:

1. osobne

2. poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy 

3.e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (ziadosti@mscana.sk)

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Bez lekárskeho potvrdenia nebude žiadosť akceptovaná. (Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si zákonný zástupca dieťaťa môže stiahnuť z webového sídla materskej školy, prípadne si môže formulár vyzdvihnúť osobne v materskej škole).

Žiadosť podpisujú obidvaja rodičia.

Pri zápise zákonný zástupca predloží:

 • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
 • rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)
 • občiansky preukaz

                

Podmienky prijatia:

 • Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.8.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré do 31.8.2023 dovŕšili 5 rokov)
 • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
 • deti, ktoré nedovŕšili 5 rokov do 31. 8. 2023, ale v školskom roku 2023/2024 budú výnimočne plniť povinné predprimárne vzdelávanie,
 • súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
 • deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku

 

   

 

 


Materská škola, Školská 12, 044 14  Čaňa

                                      

Riaditeľstvo MŠ Školská 12, Čaňa oznamuje, že podávanie žiadostí na prijatie detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne:

                                  od 3. 5. 2023 do 11. 5. 2023.

Miesto konania zápisu: 

Materská škola Školská 12, Čaňa – riaditeľňa školy (vstup od školskej záhrady)

             3. 5. 2023 streda     v čase  od    9.00 hod. -  do 14.00 hod.  (prestávka od 12.00-13.00 hod.)

           4. 5. 2023 štvrtok    v čase od   12.00 hod. - do 16.00 hod.

 

         Materská škola  – zariadenie Komunitné centrum Jesenná 37, Čaňa

                    10. 5. 2023 streda   v čase od  8.00  do  11.30 hod.            

                    11. 5. 2023 štvrtok  v čase  od 8.00  do  11.30 hod.

Možnosti podania žiadosti:

1. osobne

2. poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy 

3.e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (ziadosti@mscana.sk)

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Bez lekárskeho potvrdenia nebude žiadosť akceptovaná. (Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si zákonný zástupca dieťaťa môže stiahnuť z webového sídla materskej školy, prípadne si môže formulár vyzdvihnúť osobne v materskej škole).

Žiadosť podpisujú obidvaja rodičia.

Pri zápise zákonný zástupca predloží:

 • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
 • rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)
 • občiansky preukaz

                

Podmienky prijatia:

 • Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.8.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré do 31.8.2023 dovŕšili 5 rokov)
 • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
 • deti, ktoré nedovŕšili 5 rokov do 31. 8. 2023, ale v školskom roku 2023/2024 budú výnimočne plniť povinné predprimárne vzdelávanie,
 • súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
 • deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku