Zápis do MŠ Čaňa na školský rok 2021/2022

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/2022 sa budú podávať od 03. mája 2021. do 19. mája 2021. Žiadosť je možné podať elektronicky, zaslaním na email alebo osobne vo vopred oznámený deň, alebo poštou a kuriérom.

Spolu s podpísanou žiadosťou do materskej školy predkladá zákonný zástupca aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Bez lekárskeho potvrdenia žiadosť nebude akceptovaná.

Elektronické podanie žiadosti (odporúčame)

Osobné podanie žiadosti

Podanie žiadosti poštou alebo kuriérom