Žabky

.


V. trieda Žabky

Piata trieda ,,Žabky" sa nachádza na prízemí pavilónu C. Navstevujú ju deti vo veku 3 - 4 rokov. Deti vedieme k samostatnosti pri sebaobslužných činnostiach, primeranému stolovaniu a k osvojeniu základných hygienických návykov. Dôraz kladieme na rozvoj jemnej motoriky a správny úchop grafického materiálu. V kognitívnej oblasti sme sa zamerali na poznávanie farieb a základných geometrických tvarov. Vzdelávacie činnosti, ku ktorým sú deti motivované rozprávkami, básňami i piesňami, prebiehajú formou hier. Často zaraďujeme hudobno - pohybové hry, hry so spevom a dramatizácie rozprávok. U deti rozvíjame aj vzťah k folklóru spevom detských ľudových piesni a nácvikom detských ľudových tancov. Pri častých pobytoch v prírode ich vedieme k poznávaniu prírody a pozitívnemu enviromentálnemu správaniu.

Napísala: Mgr. Dagmar Belušová