Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci MŠ.

Rada školy bola ustanovená podľa §25 zákona SNR č.596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Rada školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti.

Voľba do Rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním a jej členovia sú volení na štvorročné funkčné obdobie.

Rada školy sa stretáva štyrikrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu. Na svoje zasadnutia prizývajú riaditeľa školy, predsedu rodičovského združenia a iných hostí.

 

 

Zloženie Rady školy v školskom roku 2022/2023

 

 

 

Za zriaďovateľa Za rodičov Za pedagogických zamestnancov Za nepedagogických zamestnancov

 

Marta Balogová

Michal Rečka

Tomáš Miškovič

 

Zuzana Eliašová

Ing. Katarína Ďuricová 

Katarína Kmecová 

Ružena Spišáková

Iveta Olexová

 

Terézia Vyrostková