Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci MŠ.

Rada školy bola ustanovená podľa §25 zákona SNR č.596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Rada školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti.

Voľba do Rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním a jej členovia sú volení na štvorročné funkčné obdobie.

Rada školy sa stretáva štyrikrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu. Na svoje zasadnutia prizývajú riaditeľa školy, predsedu rodičovského združenia a iných hostí.

 

 

Zloženie Rady školy v školskom roku 2022/2023

 

 

 

Za zriaďovateľa Za rodičov Za pedagogických zamestnancov Za nepedagogických zamestnancov

 

Michal Rečka 

 Bc. Michal Rečka

Tomáš Miškovič

 

Zuzana Eliašová

Ing. Katarína Ďuricová 

Katarína Kmecová 

Ružena Spišáková

Iveta Olexová

 

Terézia Vyrostková