Poplatky

 

 

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Čaňa je suma určená za úhradu MŠ  20 eur /mesiac.   

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa.

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa na jeden deň: 2,10 eur - celodenná strava.

Nárok na štátnu dotáciu vo výške 1,30 € má len dieťa v hmotnej núdzi, ŽM  akéhokoľvek veku a dieťa bez daňového bonusu predškolák.
Doplatok za stravu vo výške 0,80 eur/ 1deň uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

 

Desiata Obed Olovrant
0,50 € 1,20 € 0,40 €

                                                           

 

Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne.