Poplatky

 

 

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Čaňa je suma určená za úhradu MŠ  20 eur /mesiac.   

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa.

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa na jeden deň: 1, 45 eur - celodenná strava.

Predškolák a dieťa v hmotnej núdzi štátna dotácia 1,20 eur a 0,25 centov uhrádza rodič.

 

Desiata Obed Olovrant
0,36 € 0,85€ 0,24€

                                                           

 

Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne.